វាយ FSNP2-4500 រនាំងសម្រាប់ដាក់ឡាន។

វាយ FSNP2-4500 រនាំងសម្រាប់ដាក់ឡាន។

The type FSNP Carrisge Mounted Fork Spreader have been designed to safety lift extra wide or flexible loads without the risk of damage to products such as plasterboard ,roof sheeting,timber or plastic tubing etc. Incorporating a loadguard,the Fork Spreader evenly ...
អាន​បន្ថែម
វាយ FSNP2-3000 សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់រនាំងសម្រាប់ដាក់លក់។

វាយ FSNP2-3000 សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់រនាំងសម្រាប់ដាក់លក់។

The type FSNP Carrisge Mounted Fork Spreader have been designed to safety lift extra wide or flexible loads without the risk of damage to products such as plasterboard ,roof sheeting,timber or plastic tubing etc. Incorporating a loadguard,the Fork Spreader evenly ...
អាន​បន្ថែម
វាយ FS2.5 mulit fork spreader forklift spreader bar ។

វាយ FS2.5 mulit fork spreader forklift spreader bar ។

Type FS2.5 Fork Spreader The type FS2.5 Fork Spreader has been designed to safely lift extra wide or flexible loads without the risk of damage to products such as plasterboard, roof sheeting, timber or plastic tubing etc. The Fork Spreader ...
អាន​បន្ថែម