ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនហូយ៉ាយតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី


បន្ថែម៖ ឯកតា ៣២៨ និង ៣២៩, ៣F, NO២៧៣, ផ្លូវលីងចូវខាងលិចស្រុកហ៊ូលីខេត្ត Xiamen ប្រទេសចិន ៣៦១០០០
ទូរស័ព្ទ៖ + ០០៨៦-៥៩២-៥១៩៤៦៩៩ ។
ទូរសារ៖ + ០០៨៦-៥៩២-៥១៩៤៦៩៩ ។

អ៊ីមែល៖ [email protected]
គេហទំព័រ៖ http://www.buyforkliftattachments.com ។