ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

ផ្ទះ។ / ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

យើងមានក្រុមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ដំបូងក្នុងស្រុកនិងក្រុមគ្រប់គ្រងផលិតកម្មដើម្បីធានាគុណភាពរបស់យើងដល់កម្រិតឈានមុខគេអន្តរជាតិ។

វិញ្ញាបនប័ត្រ។


ទិដ្ឋភាពរោងចក្រ។